Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań
tel. 61 665 27 33
fax 61 647 58 15
Nasza
Lokalizacja

Metody badań

Tematy zajęć laboratoryjnych: 

 

 1. Identyfikacja tworzyw sztucznych 
 2. Badanie twardości elastomerów i plastomerów
 3. Badanie przepuszczalności powietrza przez tworzywa porowate
 4. Badanie udarności tworzyw sztucznych 
 5. Badanie cech wytrzymałościowych w próbie rozciągania 
 6. Badanie gęstości tworzyw sztucznych

 

Temat 1:

Identyfikacja tworzyw sztucznych

ZAGADNIENIA:

 1. Definicja tworzyw sztucznych
 2. Klasyfikacja tworzyw sztucznych
 3. Charakterystyka środków pomocniczych w polimerach
 4. Metody identyfikacji tworzyw sztucznych 

LITERATURA:

 1. Kelar K., Ciesielska D. : Fizykochemia polimerów – wybrane zagadnienia, WPP 1997
 2. Broniewski T. : Metody badań  i ocena właściwości tworzyw sztucznych, WNT, 2000
 3. Poradnik Tworzyw Sztucznych


TEMAT 2:

Badanie twardości elastomerów i plastomerów 

 ZAGADNIENIA:

 1. Różnica między plastomerami a elastomerami
 2. Pojęcie twardości
 3. Metody oznaczania twardości plastomerów i elastomerów
 4. Wpływ struktury polimerów na twardość

LITERATURA:

 1. Broniewski T. : Metody badań  i ocena właściwości tworzyw sztucznych, WNT, 2000
 2. Praca zbiorowa (pod red. D. Senczyka): Materiałoznawstwo instalacyjne, WPP, 1998
 3. Łączyński B. : Tworzywa wielkocząsteczkowe. Rodzaje i właściwości, WNT, 1982
 4. PN/C-89030/01 – Tworzywa sztuczne. Oznaczanie twardości.

 

Temat 3:

Badanie przepuszczalności powietrza przez tworzywa porowate

ZAGADNIENIA:

 1. Metody otrzymywania tworzyw porowatych i ich klasyfikacja,
 2. Czynniki determinujące natężenie przepływu
 3. Zasada pomiaru strumienia objętości powietrza przez przegrodę porowatą 

LITERATURA:

 1. Z. Kowalski: Powłoki z tworzyw sztucznych
 2. Z. Kowalski: Nowe metody wytwarzania powłok z tworzyw sztucznych,
 3. Maciaszek S.: Syntetyczne tworzywa porowate, WNT, 1963

 

Temat 4:

Badanie udarności tworzyw sztucznych

ZAGADNIENIA:

 1. Pojęcie udarności
 2. Wpływ karbu na wytrzymałość tworzyw sztucznych
 3. Metody oznaczania udarności tworzyw sztucznych
 4. Wpływ struktury na właściwości mechaniczne

LITERATURA:

 1. Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2006
 2. Królikowski W., Kłosowska - Wołkowicz Z., Penczek P., śywice i laminaty poliestrowe, WNT, W-wa 1986
 3. Ozimina D., Madej M., Wdowin A., Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe, Kielce, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2006
 4. Wilczyński A., Polimerowe kompozyty włókniste, WNT, W-wa 1996
 5. Dobrosz K., Matysiak A., Tworzywa sztuczne - Właściwości i zastosowanie, W-wa 1988.
 6. Kucharczyk W., śurowski W., Przetwórstwo tworzyw sztucznych dla mechaników, Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2005.

 

Temat 5:

Badanie cech wytrzymałościowych w próbie rozciągania 

ZAGADNIENIA:

 1. Wpływ budowy chemicznej i strukturalnej na właściwości mechaniczne polimerów
 2. Pojęcie naprężenia i odkształcenia
 3. Charakterystyki wytrzymałościowe materiału otrzymane w próbie rozciągania
 4. Charakterystyka polimeru na podstawie krzywej rozciągania
 5. Wpływ czasu i temperatury na zależność pomiędzy odkształceniem a naprężeniem
 6. Zachowanie się polimerów podczas rozciągania

LITERATURA:

 1.  Broniewski T. : Metody badań  i ocena właściwości tworzyw sztucznych, WNT, 2000
 2. Łączyński B. : Tworzywa wielkocząsteczkowe. Rodzaje i właściwości, WNT, 1982
 3. PN-81/C 89034 Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu

 

Temat 6:

Badanie gęstości tworzyw sztucznych 

ZAGADNIENIA:

 1.  Pojęcie gęstości i ciężaru właściwego
 2. Pojęcie gęstości pozornej, porowatości i szczelności materiałów o budowie komórkowej
 3. Metody badania gęstości tworzyw sztucznych:
 • za pomocą wagi i suwmiarki ( dla brył o kształtach: prostopadłościany, walce)
 • za pomocą wagi i cylindra miarowego (prawo Archimedesa)
 • za pomocą wagi hydrostatycznej (prawo Archimedesa)
 • metoda piknometryczna

     4. Zasada pomiaru metodą kolumny gradientu gęstości.

LITERATURA:

 1.  Broniewski T. : Metody badań  i ocena właściwości tworzyw sztucznych, WNT, 2000
Instytut Technologii Materiałów Zakład Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe