Przepisy BHP

Każdy student przed przystąpieniem do zajęć laboratoryjnych zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem BHP obowiązującym w Zakładzie Tworzyw Sztucznych

Ogólne zasady obowiązujące studentów w laboratorium ZTS:
 1. Bezwzględny zakaz włączania wszelkich urządzeń do zasilania sieciowego i manipulowania przyciskami w tablicach sterowniczych.
 2. Bezwzględny zakaz samodzielnego obsługiwania walcarki, wtryskarki, wytłaczarki, prasy, tokarki i innych urządzeń podłączonych do sieci.
 3. Obowiązek podporządkowania się poleceniom prowadzących zajęcia laboratoryjne i pracownikowi technicznemu odnośnie zachowania bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń.
 4. Obowiązek ochrony całego wyposażenia laboratoryjnego przed zniszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami.
 5. Obowiązek zostawienia garderoby wierzchniej i bagażu w szatni; w przypadku powieszenia na wieszaku w korytarzu na hali A15 uczelnia nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Obowiązek noszenia ubrania ochronnego.
Zagrożenia awaryjne urządzeń:
 1. Możliwość niespodziewanego, niesterowalnego zamknięcia formy wtryskarki na skutek awarii wyłączników krańcowych lub układu sterowania.
 2. Możliwość awarii instalacji hydraulicznej układu napędowego wtryskarki.
 3. Możliwość awarii instalacji hydraulicznej w prasie.
 4. Możliwość awarii instalacji grzewczej płyt prasy, co grozi porażeniem prądem.
 5. Możliwość rozszczelnienia głowicy wytaczarskiej i poparzenia gorącym tworzywem.
 6. Możliwość przegrzania tworzywa w układzie uplastyczniania wtryskarki i wytryśnięciu go z dyszy wtryskowej.
 7. Możliwość niespodziewanego, niesterowalnego uruchomienia napędu walcy walcarki do wytwarzania mieszanek gumowych.
Zagrożenia dla Studentów:
 1. W każdym przypadku wystąpienia w/w awarii urządzeń istnieje zagrożenie wypadku osób przebywających w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
 2. W przypadku niedozwolonego manipulowania ręką w przestrzeni roboczej maszyn - walcarki, wtryskarki, wytłaczarki, prasy, zgrzewarki, termoformierki - istnieje najpoważniejsze zagrożenie wypadku przy niekontrolowanych lub awaryjnych uruchomieniach maszyny.
 3. W przypadku manipulowania przy podłączeniach sieciowych urządzeń istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
 4. W przypadku nieostrożnego obsługiwania się materiałem lub półwyrobem istnieje możliwość oparzenia lub zranienia ręki.
Obsługa maszyn i urządzeń laboratoryjnych w ZTS:
 1. Wszystkie maszyny (walcarki, wtryskarki, wytłaczarka, prasa, zgrzewarki) technologiczne podczas ćwiczeń laboratoryjnych ze studentami obsługują uprawnieni pracownicy ZTS. Studenci zajmują w tym czasie wyznaczone przez pracowników miejsce.
 2. Studenci po odpowiednich instrukcjach i demonstracji działania (wyznaczeni przez prowadzącego) mogą obsługiwać maszyny, urządzenia i przyrządy pomiarowe tylko pod stałym nadzorem prowadzącego.
Studenci na pierwsze zajęcia zobowiązani są do zapoznania się z powyższą instrukcją
 1. Prowadzący ćwiczenia omawia treść instrukcji i udziela wyjaśnień na pytania studentów.
 2. Studenci na odwrocie instrukcji potwierdzają (data, czytelny podpis) zapoznanie się z jej treścią.