XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych

W dniach 10 - 12 maja 2010 na zamku w Rydzynie odbędzie się organizowana przez Zakład Tworzyw Sztucznych Poliechniki Poznańskiej XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Konferencja jest współorganizowana przez Sekcję Tworzyw Sztucznych OW SIMP w Poznaniu.

Szczegółowe informacje na temet miejsca konferencji można uzyskać na stronie internetowej zamku w Rydzynie: www.zamek-rydzyna.com.pl

Program konferencji
10.05.2010 - poniedziałek
od 11:00 Rejestracja uczestników konferencji
13:00 - 14:30 Obiad
15:00- 15:10 Otwarcie obrad - przewodniczący konferencji - prof. dr hab. inż. T. Sterzyński
Sesja 1 - przewodniczy: prof. dr hab. inż. R. Sikora, Prof. Dr Sc D. Bakoš
15:10- 15:30 Y. Krivoguz, O. Makarenko, B. Jurkowski, S. Pesetskii
Funkcionalizacia polimerow i sopolimerow olefinow w rasplawe, osobennosti struktury, swojstwa, oblasti primenenia (R)
15:30- 15:50 J. Nowaczyk, W. Czerwiński
Modyfikacja półprzewodników polimerowych gazowym ozonem (R)
15:50- 16:05 I. Hudec, I. Amir, M. Černák
Surface modification of polyester reinforcing materials by plasma (RS)
16:05- 16:20 K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Lenkiewicz
Wpływ modyfikowania poliamidu 6 na proces autokatalitycznego metalizowania (RS)
16:20- 16:40 Dyskusja
16:40- 17:00 Przerwa
Sesja 2 - przewodniczy: prof. dr hab. inż. S. S.Pesetskii, prof. dr hab. inż. B. Jurkowski
17:00- 17:20 D. Bieliński, M. Kmiotek, J. Chruściel, J. Kleczewska, R. Anyszka, M. Bojarska-Kraus
Próby uniepalniania gumy za pomocą cieczy jonowych (R)
17:20- 17:35 E. Bociąga, P. Palutkiewicz, D. Szymański, J. Wawrzyniak
Badanie wpływu rodzaju poroforu na właściwości i strukturę wyprasek wtryskowych (RS)
17:35- 17:50 R. Jeziórska, M. Studziński, R. Komornicki
Kompozyty poliamidu z nanokrzemionką o poprawionych właściwościach barierowych (RS)
17:50- 18:00 S. Borysiak, K. Bula, J. Janik
Mikrostruktura kompozytów polipropylenu z glinokrzemianem warstwowym (K)
18:00- 18:10 P. Jakubowska, A. Kościuszko, T. Sterzyński
Ocena kinetyki krystalizacji mieszanin HDPE/PP w kompozytach z CaCO3
18:10- 18:40 Dyskusja
19:00 Kolacja
11.05.2010 - wtorek
7:30- 9:00 Śniadanie
Sesja 1 - przewodniczy: prof. dr hab. inż. T. Jesionowski, prof. dr I. Hudec
9:00- 9:15 J. Pach, J. W. Kaczmar
Właściwości i zastosowanie kompozytów polimerowych z włóknami naturalnymi (RS)
9:15- 9:25 A. Kloziński, P. Jakubowska, S. Zajchowski, J. Mirowski, C. Gozdecki, M. Kociszewski
Wpływ temperatury na wybrane właściwości mechaniczne kompozytów polimerowo-drzewnych (K)
9:25- 9:35 J. Tomaszewska, S. Zajchowski, T. Sterzyński, K. Lewandowski
Badania plastografometryczne PVC i recyklatu PVC napełnionego mączką drzewną (K)
9:35-9:45 A. Liber-Kneć, S. Kuciel, S. Zajchowski
Właściwości i ocena możliwości zastosowania recyklatu PEHD i jego kompozytu z kotoniną lnianą (K)
9:45- 9:55 W.W. Dybrowskij, O.W. Filimonow, W.N. Kowal, B. Jurkowski, S.S. Pesetskii
Analiz formuemosti termoplastow i smesewyh kompozicij na ih osnowe pri extruzionno-pressowoj pererabotke (K)
9:55- 10:10 D. Bakoš, I. Hudec, P. Alexy, P. Bugaj
Centre for applied research of environmentally friendly polymer materials (RS)
10:10 - 10:30 Dyskusja
10:30 - 11:00 Przerwa
Sesja 2 - przewodniczy: prof. dr hab. inż. S. Mazurkiewicz , prof. dr hab. inż. D. Żuchowska  
11:00- 11:15  K. Kwiatkowski, M. Kwiatkowska, Z. Rosłaniec
Nowe tworzywa polimerowe z poli(tereftalanu etynenu) i jego odpadów (RS)
11:15- 11:25  R. Jeziórska, A. Szadkowska, B. Świerz-Motysia
Wpływ funkcjonalizowanych poliolefin na właściwości odpadów PET (K)
11:25- 11:35  R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska
Wpływ nanokrzemionki i kompatybilizatora na strukturę i właściwości kompozytów PET (K)
11:35- 11:45  K. Bujnowicz
Palność kompozytów modyfikowanych napełniaczem naturalnym z kenafu (K)
11:45- 12:05  J. Bursa, A. Hajduk
Polimery ciekłokrystaliczne (R)
12:05-12:30 Dyskusja
13:00-14:30 Obiad
Sesja 3- przewodniczy: prof. dr hab. inż. M. Żenkiewicz, prof. dr hab. inż. J. Kuczmaszewski
15:00- 15:20 T. Jesionowski, K. Siwińska-Stefańska, J. Sójka-Ledakowicz, M. Walkowiak
Ditlenek tytanu i hybrydy TiO2-SiO2 jako napełniacze żelowych elektrolitów polimerowych oraz barierowych wyrobów włókienniczych (R)
15:20- 15:30 M. Zawisza, P. P. Sobecki
Multiblokowe kopolimery pochodzenia bakteryjnego (K)
15:30- 15:40 P. P. Sobecki, M. Zawisza
Bioresorbowalne polimery z termicznie indukowanym efektem pamięci kształtu (K)
15:40- 15:50 E. Wiśniewska, B. Pabin-Szafko
Badanie aktywności kompozycji biologicznych w polimeryzacji rodnikowej (K)
15:50- 16:05 R. Malinowski, P. Rytlewski, M. Żenkiewicz
Badania niektórych efektów sieciowania polilaktydu nadtlenkiem dikumylu (RS)
16:05- 16:15 K. Czaplicka-Kolarz, H. Rydarowski, J. Korol
Badania nad modyfikacją skrobi jako napełniacza do polietylenu (K)
16:15- 16:35 Dyskusja
16:35 - 17:00 Przerwa
Sesja 4 - przewodniczy: prof. dr hab. inż. M. Bieliński, doc. dr hab. inż. R. Jeziórska
17:00- 17:15 G. Janowska, A. Kucharska-Jastrząbek
Zastosowanie chlorosulfonowanego polietylenu do modyfikacji elastomerów (RS)
17:15- 17:25 M. Kłonica, J. Kuczmaszewski
Analiza porównawcza właściwości energetycznych warstwy wierzchniej wybranych tworzyw polimerowych po ozonowaniu (K)
17:25 - 17:35 K. Biruk, J. Kuczmaszewski
Badania charakterystyki σ(ε) dla żywicy epoksydowej EPIDIAN 57 modyfikowanej nanobentonitem (K)
17:35- 17:45 M. Osińska M. Walkowiak, B. Gierczyk
Nowatorskie polimery poanodowane jako stałe elektrolity dla akumulatorów Li-ion (K)
17:45- 17:55 K. Lewandowski, J. Tomaszewska, S. Zajchowski
Plastografometryczna ocena właściwości przetwórczych kompozytów poliolefin z napełniaczami naturalnymi (K)
17:55- 18:05 I. Kruszelnicka, T. Sterzyński, D. Ginter-Kramarczyk
Przewidywanie teoretyczne i eksperymentalna weryfikacja punktu inwersji faz (K)
18:05- 18:25 Dyskusja
18:25- 18:40 Przerwa
18:40-20:00 Sesja plakatowa- (wykaz Autorów i tytułów plakatów poniżej)- dyskusja przy plakatach
20:30 Spotkanie towarzyskie przy ognisku
12.05.2010 - środa
7:30 - 9:00 Śniadanie
Sesja 1 - przewodniczy: prof. dr hab. inż. Z. Rosłaniec, prof. dr hab. inż. D. Bieliński
9:00- 9:15 A. Kloziński, T. Sterzyński
Ocena liczby Reynoldsa dla przepływu polietylenu w cylindrycznym kanale głowicy wytłaczarskiej (RS)
9:15- 9:25 P. Czyżewski, M. Bieliński
Wpływ obciążeń niutonomometrycznych na odkształcenie postaciowe polimerowej nakrętki gwintowanej (K)
9:25- 9:35 J. Nabiałek
Wpływ konstrukcji kanałów doprowadzających na wypełnianie gniazda formującego w procesie wtryskiwania kompozytów polimerowych. Badania modelowe (K)
9:35- 9:45 P. Postawa, T. Stachowiak
Badania dyfuzyjności gazu w procesie wytwarzania wyprasek metodą wtryskiwania wspomaganego gazem (K)
9:45- 9:55 D. Sykutera
Stanowisko do cięcia i rozdrabniania porowatych tworzyw termoplastycznych (K)
9:55- 10:10 S. Mazurkiewicz, S. Żmudka
Ocena własności zmęczeniowych kompozytów za pomocą badań przyspieszonych (RS)
10:10- 10:20 S. Mazurkiewicz, R. Porębska, S. Żmudka
Energia dyssypacji w kompozytach napełnianych włóknem szklanym i napełniaczem mineralnym (K)
10:20- 10:30 Z. Tartakowski, D. Tartakowska
Kompozyty z recyklatów modyfikowanych poliaryloeteroketonem do zastosowań na wyroby techniczne (K)
10:30- 11:10 Dyskusja
11:10- 11:25 Podsumowanie obrad - prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński
12:00 Obiad i wyjazd uczestników konferencji
   
WYKAZ PLAKATÓW
 1. M. Barczewski, J. Andrzejewski, T. Sterzyński
  Charakteryzacja cyklicznych niestabilności procesu wytłaczania
 2. D. Czarnecka-Komorowska
  Ocena wpływu wilgotności na właściwości mechaniczne polistyrenu i poli(metakrylanu metylu)
 3. T. Garbacz
  Endotermiczne środki porujące stosowane w procesie wytłaczania
 4. S.A Gerasimenko, S.S. Pesetskii
  Stekloarmirowannye kompozicionnye materialy na osnowe PET: polyczenie, struktura, swojstwa, primenenie
 5. A. Kania, Z. Florjańczyk, E. Chwojnowska
  Procesy polimeryzacji monomerów heterocyklicznych z wykorzystaniem karboksylalumoksanów jako inicjatora
 6. K. Kelar, K. Mencel, B. Jurkowski
  Wpływ cyjanuranu melaminy i SEBS-graft-MA na palność i właściwości kompozytu poliamidowo-montmorylonitowego
 7. T. Klepka
  Nanoszenie specjalnych warstw ślizgowych w procesie wytłaczania wytworów o kształtach złożonych
 8. A. Kloziński, P. Jakubowska
  Wpływ warunków wytłaczania na właściwości folii orientowanych
 9. M. Konieczna, E. Markiewicz, J. Jurga
  Właściwości dielektryczne kompozytów polimerowo-ceramicznych
 10. M. Jastrzębska
  Badania struktury i absorpcji wody kompozytów zawierających odpady poliestrowo-szklane
 11. I. Legocka, T.J. M. Al-Zahari, E. Wierzbicka, O. Osawaru
  Nanokompozyty polistyrenowe zawierające modyfikowany haloizyt
 12. A. Liber-Kneć, S. Kuciel
  Włókna naturalne-przyjazne dla środowiska napełniacze do polimerów
 13. B. Liszyńska, W. Ciesińska J. Zieliński, E. Gurdzińska, B. Osowiecka, T. Brzozowska
  Właściwości reologiczne lepiszcz zawierających bitumy wtórne i odpady tworzyw polimerowych
 14. M. Pavlačková P. Alexy, K. Tomanová, P. Bugaj, I. Hudec, D. Bakoš
  Study of thermo-mechanical degradation of biodegradable polymers using oscillation rheometry
 15. A. Pytel, M. Zielecka, E. Bujnowska, M. Wenda, K. Cyruchin
  Nanonapełniaczne krzemionkowe modyfikowane fosforem o właściwościach uniepalniających
 16. K. Skórczewska, K. Piszczek, J. Tomaszewska, T. Sterzyński
  Wpływ zawartości CNT na temperaturę zeszklenia i stopień zżelowania PVC w nanokompozytach wytworzonych z koncentratów
 17. P. P. Sobecki, M. Zawisza
  Gwiaździste kopolimery blokowe (di)aktonów
 18. P. P. Sobecki, B. Pabin-Szafko
  Modyfikacja fizyczna poliaminosacharydów poliestrami laktonów
 19. E. Spasówka, E. Kowalska, M. Kijeńska
  Zastosowanie rozdrobnionej słomy rzepakowej jako napełniacza poliolefin
 20. M. Szostak
  Analiza możliwości zgrzewania folii APET i RPET
 21. M. Wartymi, M. Studziński, R. Komornicki, M. Żubrowska
  Wpływ nanorurek węglowych na właściwości PA 66
 22. M. Wenda, M. Zielecka, E. Bujnowska, A. Pytel, K. Cyruchin
  Nanonapełniaczne krzemionkowe modyfikowane nanosrebrem o właściwościach biobójczych
 23. M. Zawisza, P.P. Sobecki
  Jednoetapowa synteza amfifilowych poliestrów pochodzenia bakteryjnego
 24. P. Jakubowska, A Kloziński, T. Sterzyński
  Specyficzna hydrofobizacja węglanu wapnia w kompozytach o wysokim stopniu wypełnienia

Uwaga: numery odpowiadają kolejności tablic, na których będą prezentowane plakaty.