Recykling

Wprowadzenie:
 1. Zapoznanie się z przepisami BHP w Zakładzie Tworzyw Sztucznych
 2. Potwierdzenie przez studentów znajomości przepisów BHP
 3. Podział na podgrupy robocze.
 4. Wprowadzenie do recyklingu materiałów polimerowych.

Temat 1. Rozdrabnianie tworzyw polimerowych
Temat 2. Wytwarzanie granulatu z mieszanin polimerowych
Temat 3. Sposoby rozdziału mieszanin materiałów polimerowych
Temat 4. Określenie typu recyklatu polimerowego na podstawie jego rozpuszczalności
Temat 5. Ocena recyklatów polimerowych na podstawie wyglądu zewnętrznego badania organoleptyczne i zachowania się w płomieniu
Temat 6. Identyfikacja recyklatów metodą spektroskopii w podczerwieni

Prowadzący:

dr inż. Dorota Czarnecka - Komorowska, CM 306,
Kontakt: Dorota.Czarnecka-Komorowska@put.poznan.pl
Tel. 61 665 - 2732
Miejsce zajęć: Centrum Mechatroniki, Laboratorium Recyklingu p. 312

Warunki zaliczenia zajęć laboratoryjnych w ZTS
 1. Obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych.
 2. Pozytywna ocena z laboratorium.
 3. Wykonanie sprawozdania według wzoru.
Informacje uzupełniające:
 1. Student otrzymuję ocenę z zajęć, jako ocenę sumaryczną z wiedzy wykazanej przed zajęciami (wejściówka) oraz z aktywności na zajęciach.
 2. Wejściówka trwa 10 minut, jeżeli student nie napisze jej pozytywnie, nie może przystąpić do zajęć.
 3. W przypadku nieobecności studenta na zajęciach, powinien je odrobić w najbliższym możliwym terminie. Termin odrobienia zajęć podaje prowadzący.
 4. Student otrzymujący ocenę niedostateczną jest zobowiązany do poprawy sprawdzianu.