Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Tematy zajęć laboratoryjnych:
 1. Technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych
 2. Technologie wytwarzania laminatów z tworzyw sztucznych
 3. Technologia formowania próżniowego tworzyw sztucznych
 4. Technologia nanoszenia powłok z tworzyw sztucznych
 5. Technologia łączenia tworzyw sztucznych
 6. Technologia wytłaczania tworzyw sztucznych 
Temat 1: Technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych

Zagadnienia:

 1. Podstawowe pojęcia (np. polimery, tworzywa sztuczne, dodatki, wtryskiwanie)
 2. Zasada procesu wtryskiwania różych typów tworzyw sztucznych
 3. Budowa klasycznej wtryskarki
 4. Rodzaje układów uplastyczniających stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych
 5. Cykl procesu wtryskiwania
 6. Podstawowe parametry procesu wtryskiwania
 7. Przykłady wyrobów produkowanych w/w metodą

Literatura:

 1. Dobrosz K., Matysiak A., Tworzywa sztuczne, materiałoznawstwo i przetwórstwo, WSIP, W-WA 1990
 2. Łączyński B., Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo, PWN, W-wa 1980
 3. Seachtling H., Tworzywa sztuczne, WN-T, W-wa 1999
 4. Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2006
 5. Tworzywa Sztuczne-poradnik, WNT 2007
 6. Kucharczyk W., śurowski W., Przetwórstwo tworzyw sztucznych dla mechaników, Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2005
Temat 2: Technologie wytwarzania laminatów z tworzyw sztucznych

Zagadnienia:

 1. Podstawowe pojęcia (tworzywa chemoutwardzalne, kompozyty, laminaty, żelkot)
 2. Surowce do wytwarzania laminatów: żywice chemo- i termoutwardzalne, włókna
 3. Materiały stosowane na formy, rodzaje form i rodzaje środków rozdzielających
 4. Metody formowania wyrobów z laminatów (nawarstwienie, nawijanie, przeciąganie, natryskiwanie)
 5. Właściwości kompozytów polimerowych
 6. Kierunki przemysłowego zastosowania kompozytów polimerowych

Literatura:

 1. Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2006
 2. Królikowski W., Kłosowska - Wołkowicz Z., Penczek P., śywice i laminaty poliestrowe, WNT, W-wa 1986
 3. Ozimina D., Madej M., Wdowin A., Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe, Kielce, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2006
 4. Wilczyński A., Polimerowe kompozyty włókniste, WNT, W-wa 1996
 5. Dobrosz K., Matysiak A., Tworzywa sztuczne - Właściwości i zastosowanie, W-wa 1988.
 6. Kucharczyk W., Śurowski W., Przetwórstwo tworzyw sztucznych dla mechaników, Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2005.
Temat 3: Technologie nanoszenia powłok z tworzyw sztucznych

Zagadnienia:

 1. Charakterystyka tworzyw powłokowych (poliamid, polietylen, polistyren, polichlorek winylu, żywice, itd.)
 2. Metody nakładania powłok z tworzyw sztucznych (proszkowe, zanurzeniowe, polewające, nawalcowywanie folii, itd.)
 3. Właściwości powłok z tworzyw sztucznych
 4. Przygotowanie powierzchni przeznaczonych do powlekania
 5. Kierunki zastosowań powłok z tworzyw sztucznych

Literatura:

 1. Kowalski Z. : Powłoki z tworzyw sztucznych, WNT 1973
 2. Dobosz K., Matysiak A.: Przetwórstwo tworzyw sztucznych, W-wa 1988
 3. Kucharczyk W., śurowski W., Przetwórstwo tworzyw sztucznych dla mechaników, Radom, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2005
 4. Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2006
 5. Saechtling H., Tworzywa sztuczne: poradnik, Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2007
Temat 4: Technologia formowania próżniowego tworzyw sztucznych

Zagadnienia:

 1. Zasada procesu formowania próżniowego (termoformowania)
 2. Wymagania w stosunku do materiałów formowanych próżniowo
 3. Metody formowania próżniowego
 4. Wady i zalety procesu, wyrobów
 5. Kierunki zastosowań wyrobów formowanych próżniowo

Literatura:

 1. Dobrosz K., Matysiak A., Tworzywa sztuczne, materiałoznawstwo i przetwórstwo, WSIP, W-WA 1990
 2. Łączyński B., Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo, PWN, W-wa 1980
 3. Seachtling H., Tworzywa sztuczne-poradnik, WN-T, W-wa 2007
 4. Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2006
 5. Eichler W.: Formowanie próSniowe tworzyw sztucznych, PWT, W-wa 1975
 6. Ziencik H., Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo, skrypt Politechniki Białostockiej 1992
Temat 5: Technologie łączenia tworzyw sztucznych

Literatura:

 1. Charakterystyka tworzyw termoplastycznych
 2. Metody łączenia tworzyw sztucznych
 3. Zasada i rodzaje procesu zgrzewania tworzyw sztucznych:
 4. Zgrzewanie, w którym ciepło doprowadza się do zewnętrznej strony łączonych elementów
 5. Zgrzewanie, w którym ciepło doprowadza się do wewnętrznej strony łączonych elementów
 6. Zgrzewanie, w którym ciepło wytwarzane jest w warstwach wierzchnich lub w masie łączonych elementów
 7. Rodzaje połączeń spawanych
 8. Przebieg procesu spawania tworzyw sztucznych
 9. Klejenie tworzyw sztucznych (rodzaje klejów i ich zastosowanie)

Literatura:

 1. Dobosz K., Matysiak A.: Przetwórstwo tworzyw sztucznych, W-wa 1988
 2. Klimpel A., Spawanie i zgrzewanie tworzyw termoplastycznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000
 3. Jasiulek P., Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia i laminowania, Krosno, Wydawnictwo i Handel KsiąSkami "KaBe", 2004
 4. Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2006
 5. Szlezyngier W., Tworzywa sztuczne, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 1996
Temat 6: Technologia wytłaczania tworzyw sztucznych

Zagadnienia:

 1. Podstawowe pojęcia (wytłoczyna, wytłaczarka, kalibrator)
 2. Zasada procesu wytłaczania
 3. Rodzaje wytłaczania (konwencjonalne, autotermiczne, tłokowe, porujące, powlekające)
 4. Ślimakowy układ uplastyczniający
 5. Rodzaje głowic wytłaczarskich
 6. Wydajność wytłaczania
 7. Elementy linii do ciągłego wytłaczania profili
 8. Przykłady wyrobów produkowanych w/w technologią

Literatura:

 1. Dobrosz K., Matysiak A., Tworzywa sztuczne, materiałoznawstwo i przetwórstwo, WSIP, W-wa 1990
 2. Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2006
 3. Łączyński B., Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo, PWN, W-wa 1980
 4. Seachtling H., Tworzywa sztuczne-poradnik, WN-T, W-wa 2007
 5. Praca zbiorowa pod red. Roberta Sikory, Przetwórstwo tworzyw polimerowych: podstawy logiczne, formalne i terminologiczne, Lublin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2006
 6. Szlezyngier W., Tworzywa sztuczne, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 1996